Träning på arbetstid gör dig mer effektiv

En studie genomförd av forskare vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet visar att träning på arbetstid kan leda till ökad produktivitet och effektivitet. Genom att få ägna arbetstid åt träning eller fysisk aktivitet eller andra hälsofrämjande åtgärder så kan arbetsplatsen få en ökad produktivitet samtidigt som individerna kan dra nytta av alla de hälsofördelar som träning kan ge.

Samma produktionsnivåer men färre arbetstimmar

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine och den visar att det är fullt möjligt att använda en del av arbetstiden till träning, men ändå uppnå samma produktionsnivåer som tidigare eller till och med högre produktionsnivåer. Det visar sig också att samma produktionsnivåer, men med färre arbetstimmar, innebär en ökad produktivitet, men bara om resterande arbetstid går till fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande åtgärder.

Bättre ork och mindre sjukfrånvaro

Forskargruppen tror att den ökade produktiviteten kommer dels beroende på att man åstadkommer mer under de timmar man är på arbetet för att man får mer ork genom träningen och dels på att man blir mer produktiv helt enkelt för att man är på jobbet mer, man får lägre sjukfrånvaro.

Studiens genomförande

I studien deltog anställda vid en tandvårdsorganisation. De anställda delades in i tre grupper. Den ena gruppen fick ägna 2,5 timmar per vecka åt fysisk aktivitet och detta var uppdelat på två tillfällen i veckan. Den andra gruppen fick 2,5 timmars minskad arbetstid, men utan någon obligatorisk träning under tiden. Den tredje gruppen jobbade på som vanligt, utan träning, och med vanlig 40 timmars arbetsvecka. Totalt var det 200 tandläkare som deltog i studien.

Intressanta resultat

Studiens resultat visade att de anställda i samtliga grupper lyckades behålla eller till och med öka sin produktionsnivå. Eftersom studien genomfördes på en tandvårdsklinik så handlade produktionsnivån om antalet behandlade patienter. Man genomförde antalet patienter under studieperioden med motsvarande period föregående år. Det visade sig också att de anställda som ingick i gruppen där fysisk aktivitet genomfördes, de rapporterade också förbättringar i självskattad produktivitet. Det innebär att dessa anställda upplevde också själva att de hann mer på jobbet, att de åstadkom mer under sin arbetstid, att de hade bättre ork, en ökad arbetsförmåga samt att de var mindre sjuka.

Lika många patienter

Studien visade att samtliga tre grupper hann med att behandla lika många patienter, trots att de anställda i träningsgruppen var borta från jobbet på grund av träning och trots att tandläkarna i den andra gruppen var lediga motsvarande 2,5 timmar per vecka. De anställda i dessa båda grupper tillbringade alltså mindre tid på jobbet än den kvarvarande kontrollgruppen som fortsatte jobba sina 40-timmarsveckor. Ändå var alla tre grupper exakt lika produktiva. Den grupp som tränade på arbetstid stack också ut när det gällde den självskattade produktiviteten.

Såväl företag som individ blir vinnare

Om företaget låter sina anställda träna på arbetstid blir såväl företaget som individen vinnare. Ofta antar man att om en individ är borta från sin arbetsplats under några timmar per vecka så sker en motsvarande produktionsminskning i företaget. Men denna studie visar alltså att om man lägger två och en halv timme per arbetsvecka på träning så ökar man sin produktivitet, vilket gör att myten om minskad produktivitet vid ett par timmars frånvaro per vecka är osann. Tack vare studien kan man konstatera att det absolut inte är någon förlustaffär för företag att låta sina anställda träna på arbetstid. Troligen är vinsterna av träningen också större än vad studien visar. Studien visar ju exempelvis inte hälsoeffekterna under en längre tid. Man har till exempel inte kunnat se hur träningen påverkar livsstilssjukdomar, som fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. På längre sikt borde resultatet bli ännu tydligare och effekterna ännu större. Träning har ju visat sig ge många positiva hälsoeffekter, som sänkt blodtryck, sänkt blodsocker, mindre värk och förstås mindre risk för livsstilssjukdomar. Alla mår bra av träning och förhoppningsvis kan studien få arbetsgivare att uppmuntra tränande anställda.

Motverkar hindren för träning

Andra studier har tidigare visat att en av de absolut största anledningarna till att man prioriterar bort träningen är tidsbrist. Om man skulle träna på arbetstid har man snabbt och enkelt eliminerat ett av de största hindren för träning. Troligen skulle därför träning på arbetstid locka även de som kanske annars inte ser sig ha tid eller möjlighet att träna. En målgrupp som kanske skulle träna mer ifall träningen kunde förläggas på arbetstid är småbarnsföräldrar som kanske egentligen skulle vilja vara mer fysiskt aktiva, men som kanske har svårt att komma iväg och träna på kvällar och helger.

Källor:

von Thiele Schwarz, Ulrica & Hasson, Henna. ”Employee Self-rated Productivity and Objective Organizational Production Levels: Effects of Worksite Health Interventions Involving Reduced Work Hours and Physical Exercise”, Journal of Occupational & Environmental Medicine, Volume 53, Issue 8, s. 838–844. Doi: 10.1097/JOM.0b013e31822589c2.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar