Motion ger effekt vid depression

Motion kan vara bra för de personer som lider av depression. Detta enligt en uppdaterad systematisk översikt som är publicerad i The Cochrane Library. Författarna av översikten har funnit bevis som tyder på att motion kan minska symptomen på depression, även om de också säger att mer högkvalitativa studier behövs.

Många anledningar till varför motion är bra vid depression

Det är fler än 120 miljoner människor som lider av depression världen över. Antidepressiva mediciner och olika psykologiska terapier rekommenderas vara effektiva behandlingar mot depression. Men trots allt så har antidepressiv medicin ofta biverkningar och en del människor föredrar att inte ta emot, eller inte har möjlighet att få, behandling genom terapi. Fysisk träning är något som också används ibland som behandling vid depression. Det finns en rad olika anledningar till varför motion kan fungera mot depression, allt ifrån att träningen påverkar hormonnivåerna till att träningen påverkar humöret eller helt enkelt ger en distraktion från negativa tankar. Fördelen med att använda fysisk träning som behandlingsform vid depression är att antalet biverkningar är få och att motion också ger många andra hälsofördelar för kropp och själ. De som motionerar regelbundet brukar exempelvis säga att de sover bättre, vilket i sin tur också kan ha effekt på depression. Att motionera regelbundet, ta hand om sin kropp och gå ner i vikt kan också göra att självkänslan stärks, vilket också kan ge effekt ifall man är deprimerad. Så anledningarna till varför motion borde vara bra vid depression är många.

Fler studier har genomförts den senare tiden

Den tidigare versionen av översikten som också var publicerade i the Cochrane fann endast en begränsad mängd bevis för att motion ska kunna ge några hälsofördelar vid depression. Men sedan dess har fler studier genomförts och det har fått forskarna att göra några kompletterande analyser och därefter genomföra en uppdatering av the Cochrane. Sammanlagt har de granskat resultaten från 39 studier som tillsammans involverat 2326 deltagare. Samtliga deltagare i studierna har diagnostiserats med depression. Svårighetsgraden av patienternas symptom var fastställda med hjälp av standardiserade skalor för depression.

Motion lika effektivt som terapi eller antidepressiv medicin

I 35 av de studier som jämfört en träningsgrupp med en kontrollgrupp eller med ingen behandling alls, kunde forskarna se måttliga fördelar med motion som en behandlingsform för depression. Enligt studiernas resultat var motion lika effektivt som psykologisk behandling eller behandling med antidepression medicin. En intressant iakttagelse, även om dessa fynd trots allt baseras på ett fåtal, små studier av låg kvalitet.

– Under vår genomgång av studierna drog vi slutsatsen att motion kan ha en måttlig effekt på depression, berättar en av studiens författare, Gillian Mead som jobbar vid the Centre for Clinical Brain Sciences vid the University of Edinburgh i Edinburgh, Storbritannien. Hon berättar vidare att de ännu inte kan säga utifrån de bevis som finns tillgängliga idag, vilken typ av motion som är mest effektiv, eller om de hälsofördelar som motion ger patienten fortsätter finnas där även när patienten slutar med sitt träningsprogram.

Svårt att genomföra högkvalitativa studier när det gäller träning vid depression

Att genomföra studier av hög kvalitet som involverar träning kan vara problematiskt. Exempelvis så är det svårt att dölja vilka av patienterna som ingår i behandlingsgruppen och vilka som istället ingår i en kontrollgrupp. Därför genomförde forskarna en separat analys med fokus på högkvalitativa studier. I de sex studier som kunde räknas in dit så var effekten av motion svagare.

– När vi tittade bara på de studier som vi bedömde var av en tillräckligt hög kvalitet, så var effekten av motion vid depression liten och inte heller statistiskt signifikant, berättar Gillian Mead. Bevisbördan skulle kunna förbättras genom ytterligare, storskaliga och högkvalitativa studier.

Svensk metaanalys visar en mer positiv bild

En nyligen genomförd metaanalys som gjorts av Torbjörn Josefsson och hans forskarkollegor vid institutionen för psykologi vid Göteborgs Universitet visar dock en betydligt positiv bild när det gäller vilken effekt som motion ger vid depression. Forskarteamet har undersökt effekten av fysisk träning och motion på depression. De har baserat sin metaanalys på 15 olika studier varav en av dessa är den största studie som hittills har genomförts när det gäller fysisk träning, motion och depression. Bara i den studien var det 288 deltagare. Forskargruppen kom fram till att fysisk träning och motion har en betydande effekt på depression och slutsatsen är därför att fysisk träning bör rekommenderas till de människor som har mild eller måttlig grad av depression och som inte har några fysiska sjukdomar eller besvär som är relaterade till träning. Torbjörn Josefsson tror på att man bör utveckla ett kombinationsbehandlingspaket, där såväl fysisk träning och motion som mindfulnessmeditation ingår. Detta kommer han att undersöka närmare i framtida studier.

Unik metaanalys

Resultaten från den svenska metaanalysen är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Det som är speciellt med denna metaanalys är att man bara har inkluderat de studier som har undersökt effekten av fysisk träning och motion, och därmed uteslutit sådana studier där man använt kontrollgrupper som har fått behandling mot depression, exempelvis ljusterapi eller meditation. Metaanalysen som genomförts vid Göteborgs universitet är därmed både en viktig uppdatering när det gäller tidigare resultat och en god aktuell bild över den forskning som finns om fysisk träning och motion som behandling vid depression. En annan sak varpå denna metaanalys är unik är för att den har studerat en homogen grupp av patienter där depression är huvuddiagnos. Tidigare metaanalyser som genomförts har nämligen också inkluderat studier som har deltagare där depression inte är den primära diagnosen, exempelvis patienter som har MS eller schizofreni som huvuddiagnos, och detta kan förstås göra resultatet missvisande.

Många fördelar med motion

Enligt forskargruppen som har genomfört metaanalysen så borde fysisk träning erbjudas till patienter som lider av depression. Antingen som huvudbehandlingsform eller som ett komplement till traditionell behandling så som psykoterapi. Träning kan dessutom genomföras i grupp, vilket både ger snabbare behandling och en mer kostnadseffektiv behandling. Överhuvudtaget så är motion mer kostnadseffektivt jämfört med exempelvis psykoterapi, menar forskarteamet. En annan fördel med motion som behandlingsform vid depression är att man då kan nå sådana patienter som annars är rädda för att söka hjälp eftersom de inte vill äta psykofarmaka, exempelvis för att de är rädda för biverkningar. Det finns också patienter som är rädda att börja med terapi och därför undviker att söka hjälp. Många deprimerade söker sig idag till alternativa behandlingar. Det finns studier som tyder på att deprimerade gärna vill ha behandlingar som stämmer överens med deras personliga värderingar och livsstil, och där kan fysisk träning passa bättre in än andra traditionella behandlingsformer mot depression.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar