Fysisk aktivitet minskar risken för bröstcancer

Risken för att drabbas av bröstcancer kan minskas genom fysisk aktivitet, enligt nya rön publicerade i tidskriften Cancer Epidemiology som utges av the American Association for Cancer Research.

Framförallt konditionsträning har visat sig vara ett väldigt effektivt sätt för att minska risken för att en kvinna ska utveckla bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor över hela världen. Bröstcancer står för 16 procent av all cancer hos kvinnor och 22,9 procent av invasiv cancer (cancer som spridit sig) hos kvinnor. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland yngre kvinnor, trots att idag botas faktiskt fyra av fem kvinnor. Under de senaste 50 åren har bröstcancer ökat kraftigt, men ökningen håller nu på att plana ut.

Genförändring relaterad till minskad bröstcancerrisk

Nyligen har forskare vid the Journal of the National Cancer Institute identifierat en förändring i en gen, vilket påverkar nedbrytandet av östrogen och som också är relaterat till en ringa minskning av risken för att drabbas av bröstcancer hos premenstruella kvinnor.

Ökar kvoten av metaboliter

Författarna till artikeln har upptäckt att ett av de sätt varpå konditionsträning minskar risken för att utveckla bröstcancer är genom att förändra det sätt varpå östrogen bryts ner och metaboliseras. Konditionsträning ökar kvoten av metaboliter av östrogen från ”bra” till ”dåligt”.

Mindy S Kurzer är läkare och professor vid the Department of Food Science and Nutrition vid the University of Minnesota i Saint Paul. Hon berättar att:

– Observationsstudier tyder på att fysisk aktivitet sänker risken för bröstcancer. Men det finns inga kliniska studier som förklarar mekanismen bakom detta. Vår studie är den första som visar att aerobisk träning påverkar hur våra kroppar bryter ner östrogen för att producera mer av de ”goda” metaboliter som minskar risken för bröstcancer.

Stor klinisk studie

Forskarna genomförde en klinisk studie som de kallar för WISER (Women in Steadt Exercise Research”. Studien omfattar totalt 391 unga och hälsosamma premenopausala kvinnor. Studiens deltagare delades in i två grupper utifrån ålder och BMI (Body Mass Index).

Kontrollgruppen bestod av 179 kvinnor som har en stillasittande livsstil och som också har haft det under hela studiens genomförande. Den andra gruppen bestod av 212 kvinnor som fick genomföra en timmas konditionsträning fem gånger i veckan under hela studiens genomförandeperiod, vilket var totalt 16 veckor. De flesta av studiens deltagare genomförde hela studien (86 procent av kontrollgruppen och 78 procent av interventionsgruppen).

Forskarna säkerställde att graden av intensitet när det gällde träningen var densamma för alla kvinnor. Som en del av sin träningsrutin fick kvinnorna använda sig av löpband, trappmaskiner eller elliptiska träningsmaskiner.

Ny teknik för mätning av östrogennivåerna

Man tog 24-timmars urinprov under de tre på varandra följande dagarna innan studien påbörjades och även de tre sista dagarna i slutet av studien. Forskarteamet använde sig sedan av en ny teknik för att mäta östrogennivåerna, som kallas för vätskekromatografi/tandem masspektrometri, för att identifiera mängden av tre överordnade östrogener (E1, E2 och E3) samt nio metaboliter.

Intressant tolkning av hur motion förändrar östrogenmetabolismen

En minskning av risken för att drabbas av bröstcancer har associerats med en ökad produktion av en metabolit som kallas för 2-hydroxyestrone (2-OHE1) i motsats till en som kallas för 16alpha-hydroxyestrone (16alpha-OHE1).

Forskarteamet upptäckte att konditionsträning orsakade en ökning av mängden 2-OHE1 och en minskning av mängden 16-alpha-OHE1, vilket i sin tur innebär att risken för att drabbas av bröstcancer minskar.

Mindy S Kurzer drar slutsatsen:

– Motion, som är känt för att gynna konditionen och förbättra hjärtats hälsa, verkar sannolikt också hjälpa till att förebygga bröstcancer genom att förändra östrogenmetabolismen. Det är väldigt viktigt att försöka tolka de biologiska mekanismer som ligger bakom detta fenomen.

En tidigare studie som är publicerad i tidskriften CANCER har på liknande sätt identifierat ett samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk för bröstcancer, vilket också visade att kvinnor kan minska sin bröstcancerrisk genom att träna och upprätthålla sin kroppsvikt. En studie från 2007 har påvisat att fem timmars motion per vecka räcker för att minska risken för att drabbas av bröstcancer. En annan studie från 2008 har visat att tio timmars fysisk aktivitet eller mer per vecka minskar risken för bröstcancer med hela 43 procent. Motion kan också minska risken för återfall om man redan är drabbad av bröstcancer.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar