Styrketräning minskar risken att drabbas av metabolt syndrom

Personer som styrketränar visar sig ha mindre risk för att drabbas av metabolt syndrom, vilket är ett samlingsnamn för olika faktorer som är relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Detta enligt en studie som presenterades i oktobernumret av The Journal of Strength and Conditioning research, som är den officiella forskningstidskriften från the National Strength and Conditioning Association (NSCA).

Att lyfta vikter verkar alltså spela en stor roll i att minska förekomsten och risken för metabolt syndrom bland amerikanska ungdomar. Åtminstone enligt en studie som är genomförd av Peter M Magyari och James R Churilla vid Brooks College of Health på University of North Florida, Jacksonville.

Analys för förekomst av metabolt syndrom

I sin studie analyserade forskarna data från åren 1999 till 2004 som National Health and Nutrition Examination Survey har insamlat vid en stor nationell studie med syfte att studera riskfaktorer för hälsan. I den undersökningen fick samtliga deltagare svara på frågan ifall de brukar styrketräna och dessa svar analyserades därefter för associering med förekomsten av metabolt syndrom. Metabolt syndrom är ett kluster av riskfaktorer som sammankopplas med ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. De personer som har minst tre av fem riskfaktorer anses ha metabolt syndrom. De fem riskfaktorer man tar hänsyn till är för stort midjemått, för höga triglycerid nivåer, minskade nivåer av HDL, High-Density Lipoprotein Cholesterol (det ”goda” kolesterolet), för högt blodtryck samt höga glukosvärden.

Närmare nio procent av alla amerikaner tränar styrketräning

Av de 5 618 vuxna personer som deltog i studien var det i snitt 8,8 procent som svarade ja på frågan ifall de brukade styrketräna. Att lyfta vikter var ungefär dubbelt så vanligt hos män som hos kvinnor – 11,2 procent jämfört med 6,3 procent. Det var också vanligare bland yngre människor än bland äldre – att styrketräna blev mindre vanligt hos personer som fyllt 50 år och äldre. Vita och svarta amerikaner styrketränade i ungefär lika grad, medan mexikanska amerikaner styrketränade betydligt mindre. Människor som befann sig i högre socioekonomiska nivåer styrketränade också oftare än människor från lägre samhällsklasser.

Lägre förekomst av metabolt syndrom bland styrketränare

Resultaten från studien visade en lägre förekomst av metabolt syndrom hos personer som regelbundet styrketränar. Förekomsten av metabolt syndrom fanns hos 24,6 procent bland de försökspersoner som styrketränar, jämfört med hos 37,3 procent av de försökspersoner som inte tränar. Efter att man justerat resultaten för demografiska faktorer var styrketräning associerad med en 37 procentig minskning av oddsen för att drabbas av metabolt syndrom.

Flera studier visar samma samband

Flera studier som har presenterats under den senaste tiden har undersökt effekten som motion har för att förebygga och behandla metabolt syndrom. Motståndsträning, inklusive styrketräning, har visat sig ha skyddande effekter. Forskningen har kopplat samman större muskelstyrka och mer muskelmassa till lägre förekomst av metabolt syndrom. Eftersom styrketräning ökar såväl muskelstyrka som muskelmassa så kan det alltså bidra till att minska utvecklingen av metabolt syndrom. Den här nya studien visar också tydligt på att människor som styrketränar är mindre benägna att ha de riskfaktorer som utgör det metabola syndromet. Det innebär också att ifall man införlivar styrketräning eller någon annan form av motståndsträning i sitt dagliga motionsprogram så kan det vara ett effektivt sätt att minska risken för att drabbas av metabolt syndrom, vilket är viktigt såväl för individen som för befolkningen i stort.

Styrketräning bör uppmuntras

Forskarna påpekar att personliga tränare och träningsinstruktörer bör uppmuntra fysiska aktiviteter som innefattar styrketräning och det gäller för vuxna i alla åldrar eftersom alla behöver främja den metaboliska hälsan. Framförallt bör man dock kanske fokusera på de grupper som har visat sig ha lägre benägenhet att syssla med styrketräning, så som kvinnor, äldre personer, mexikanska amerikaner samt människor med lägre inkomst. Forskarna medger att det finns vissa begränsningar när det gäller deras studie, till exempel brist på detaljerad information kring styrketräning och andra former av motionsträning.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar