Styrketräning kan påskynda rehabilitering efter stroke

I en studie som nyligen genomförts vid Toronto Rehabilitation Institute har en grupp forskare kommit fram till att styrketräning kan hjälpa till att underlätta strokerehabilitering. Resultaten presenterades vid konferensen Canadian Stroke Congress i Calgary och därför beräknas de som preliminära fram tills de är publicerade i en vetenskaplig tidskrift.

Förbättrat minne

Studien genomfördes under sex månader och det visade sig då att ett träningsprogram som kombinerar såväl konditionsträning som styrketräning resulterade i signifikanta förbättringar i den kognitiva funktionen hos patienter som haft motoriska funktionsnedsättningar i minst 10 veckor efter att ha drabbats av stroke. Forskarna kunde konstatera att styrketräning – som ofta annars förbises när det gäller stroke rehabilitering – har visat sig kunna förbättra minnet och tankeverksamheten hos strokepatienter.

I studien ingick 41 patienter som hade drabbats av en mild eller måttlig stroke. Medelåldern på deltagarna var 63 år och 70 procent av de deltagande patienterna använde någon form av gånghjälpmedel. Den tid som gått från stroken och till början av rehabiliteringsträningen varierade kraftigt bland deltagarna, från flera månader till upp emot fem år.

Många positiva förändringar

Överhuvudtaget så visade kognitiva tester att både konditionsträning och styrketräning bidrog till ökade förbättringar under hela sexmånadersperioden. Men en linjär regressionsmodell visade på ett signifikant positivt samband mellan förändringar i kognitiv funktion och förändring i muskelmassa, oberoende av en mängd olika andra faktorer, som kön, hur lång tid som gått sedan patienten haft sin stroke, förändring i fettmassa och poäng på depressionstest. Forskarna använde sig av ett test som kallas för Montreal Cognitive Assessment Test och när man använde sig av detta test så kunde man konstatera att det kombinerade träningsprogrammet resulterat i en signifikant total förbättring i kognition och framförallt när det gällde uppmärksamhet och koncentration. Dessutom visade patienterna också ha förbättrat sitt arbetsminne avsevärt, liksom deras exekutiva funktioner. Detta samtidigt som andelen patienter som ansågs ha fått en mild kognitiv nedsättning efter sin stroke väsentligt minskade så kraftigt som från 65,9 procent till 36,6 procent.

Mer muskelmassa gav förbättrad kognition

I studien mätte forskarna muskelmassan på deltagarna och de upptäckte alltså att ju större förbättring i muskelmassa, desto större förbättring i kognition. De muskler som hade påverkats mest av stroke i denna studie var de som är inblandade vid promenader, framförallt de i höftböjarmuskulaturen som bidrar till att lyfta knäna och pretibiala musklerna som sitter i framsidan av smalbenen och som används för att lyfta tårna uppåt. Vid den vanliga rehabiliteringsträningen sitter fokus i att patienterna ska kunna förflytta sina ben. I den här studien lade man dessutom till en vikt. Och det visade sig också att just denna vikt innebär nyckeln till patienternas förbättring. Intensiteten och tyngden var det som skapade patienternas signifikanta förbättring jämfört med kontrollgruppen. Förutom vikterna fick deltagarna också använda sig av gummiband avsedda för styrketräning i syfte att stärka deras svaga muskler.

Tyngd och antalet repetitioner ökade stegvis

Tyvärr är styrketräning inte någon vanlig komponent i strokerehabilitering idag, vilket det borde vara enligt forskarna. De menar på att träning är viktigt för alla människor, men kanske särskilt för strokepatienter och forskarna rekommenderar därför att styrketräning bör innefattas i alla rehabiliteringsprogram. För att lägga till styrketräning till de deltagande patienternas dagliga träningsrutin fastställde forskarna den tyngsta vikt som en patient orkar lyfta och halverade den. Denna vikt fick deltagarna sedan använda under 10 repetitioner. Repetitionerna ökade stegvis. Men när en patient visade sig redo för tyngre vikter så fick han eller hon återgå till tio repetitioner med den nya vikten för att sedan återigen öka antalet repetitioner successivt.

Styrketräningen har inneburit fler fördelar för deltagarna. Forskarna kunde nämligen också notera en 30 procentig förbättring i styrka, vilket gällde för båda sidorna av kroppen. Forskarna fann också ett signifikant samband mellan positiva förändringar i uppmärksamhet, koncentration och fysisk uthållighet, mätt som maximal syreförbrukning. Detta var återigen oberoende av en mängd olika andra faktorer, som kön, hur lång tid som gått sedan patienten haft sin stroke, förändring i fettmassa och poäng på depressionstest. Nu gör sig forskarna redo för nästa del i forskningsstudien, som är en studie där de deltagande strokepatienterna slumpvis delas in i att antingen utföra ett kombinerat träningsprogram med både styrketräning och konditionsträning eller att bara utföra ett träningsprogram innehållande styrketräning. Forskarna misstänker att konditionsträning och styrketräning fungerar synergistiskt och detta vill de alltså kunna bevisa i kommande studier.  Men de tror också att varje form av träning har sina egna unika positiva effekter och dessa vill man kunna mäta. Dessutom kommer man också att mäta tecken på inflammation hos deltagarna.

Källa: Marzolini S, et al “The effects of an aerobic and resistance exercise training program on cognition following stroke” Canadian Stroke Congress 2012. 

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar