Lev längre med fysisk aktivitet

Att hålla på med fysisk aktivitet på fritiden kan förlänga livet med så mycket som 4½ år. Att vara fysiskt aktiv på fritiden är relaterad till en längre livslängd, och detta även vid relativt låga nivåer av fysisk aktivitet liksom oavsett kroppsvikt. Detta har forskare vid the National Cancer Institute (NCI) som är en del av National Institutes of Health i USA, konstaterat i en studie som nyligen är publicerad i PLoS Medicine.

Stor studie med många deltagare

För att kunna undersöka hur många extra levnadsår de som är fysiskt aktiva på sin fritid får jämfört med mer stillasittande personer så undersökte forskarna data från fler än 650 000 vuxna människor. Dessa personer var mestadels i 40-års ålder och äldre och de deltog sedan tidigare i en studie som syftar till att utvärdera olika aspekter av risker för att drabbas av cancer.

Den amerikanska rekommendationen

Det amerikanska folkhälsoinstitutet rekommenderar alla vuxna mellan 18 och 64 år att regelbundet utöva någon form av fysisk aktivitet med måttlig intensitet under åtminstone 2,5 timmar per vecka alternativt 1,25 timmars intensiv träning per vecka. Som måttlig intensitet räknas aktiviteter i sådan intensitet så att man kan prata, men inte sjunga. Intensiv intensitet däremot definieras som en intensitet där en person bara kan säga några enstaka ord utan att stanna upp för att hämta andan. Här i Sverige rekommenderar Folkhälsoinstitutet att alla friska vuxna ska motionera under minst 30 minuter per dag i måttlig intensitet, och detta blir således 3,5 timmar, så vårt svenska folkhälsoinstitut har högre rekommendationer än det amerikanska.

Även låga nivåer av fysisk aktivitet är effektiva

Efter att ha tagit hänsyn till andra faktorer som kan påverka livslängden så kunde forskarna konstatera att den förväntade livslängden var 3,4 år längre för de personer som rapporterade att de uppfyllde de rekommendationer som det amerikanska folkhälsoinstitutet har givit. Bland de personer som däremot tränade mer än rekommendationerna, upp emot dubbelt så mycket som folkhälsoinstitutet rekommenderar, så var den förväntade livslängden hela 4,2 år längre. Generellt sett kunde forskarteamet konstatera att ju mer fysisk aktivitet man utövade på fritiden, desto längre livslängd kunde man förvänta sig. Forskarna såg även fördelar vid låga nivåer av fysisk aktivitet. Exempelvis så såg de att de personer som rapporterade att de endast tränade hälften så mycket som folkhälsoinstitutet rekommenderar ändå fick ytterligare 1,8 års extra förväntad livslängd.

Intressanta samband mellan motion och livslängd

Forskarna är nöjda med sina upptäckter eftersom de menar att resultaten från studien understryker hur viktigt fysisk aktivitet på framtiden är för en persons förväntade livslängd. Forskargruppen fann också att sambandet mellan fysisk aktivitet och livslängd var likartad bland såväl kvinnor som män. Däremot kunde de konstatera att de svarta deltagarna i studien fick flera år längre förväntad livslängd än de vita. Förhållandet mellan förväntad livslängd och fysisk aktivitet var också starkare bland de personer som hade en historik av cancer eller hjärtsjukdom, jämfört med de personer som inte hade någon sådan sjukdomshistorik.

Fysisk aktivitet kan bidra till längre livslängd även hos feta

Forskarna undersökte också hur medellivslängden förändrades med en kombination av både fysisk aktivitet och fetma. Fetma var generellt sett associerat med en kortare förväntad livslängd. Men eftersom fysisk aktivitet tvärtom är förknippad med en längre livslängd så visade det sig också i studien att fysisk aktivitet kunde bidra till en längre livslängd även hos feta personer. Människor som är både överviktiga och stillasittande hade en förväntad livslängd som var mellan fem och sju år kortare än personer som var normalviktiga och måttligt aktiva på sin fritid. Variationen mellan fem och sju år var kopplad till graden av fetma hos försökspersonerna.

Fler hälsofördelar med fysisk aktivitet

Forskarna påpekar också att fysisk aktivitet inte bara har visat sig ge en längre förväntad livslängd, utan fysisk aktivitet kan också bidra till att upprätthålla en hälsosam kroppsvikt, upprätthålla friska ben, muskler och leder i kroppen, främja psykiskt välbefinnande samt minska risken för att drabbas av vissa sjukdomar, inklusive vissa cancerformer. En av forskarna konstaterar att vi inte bör underskatta hur viktig fysisk aktivitet egentligen är för hälsan – även små mängder fysisk motion på fritiden kan lägga till flera år till ens liv.

Annan studie bekräftar resultaten

En annan nyligen publicerad studie har också granskat samma ämne. Där kunde forskare konstatera att motion kan förlänga ens liv med så mycket som hela fem år! Studien är publicerad i American Journal of Preventive Medicine och studien har genomförts på Queen´s University i Ontario, Canada. I studien kunde forskarteamet konstatera att vuxna som inkluderar minst 150 minuters fysisk aktivitet i sina rutiner per vecka lever längre än de som inte gör det. I studien har forskarna använt sig av data från flera andra studier, nämligen the National Health and Nutrition Examination Survey, the National Health Interview Study mortality linkage och U.S. Life tables. Dessa data har använts för att undersöka och jämföra förväntad livslängd för varje åldersgrupp av vuxna som var inaktiva, måttligt aktiva och aktiva. Som aktiva räknades de deltagare som motionerade åtminstone 150 minuter per vecka med måttlig intensitet.

Upp till 5,5 år längre livslängd

Forskarna kunde konstatera att män i 20 års ålder beräknades att få så mycket som 2,4 år längre livslängd tack vare måttlig fysisk aktivitet. Kvinnor i samma åldersgrupp visade sig kunna få hela 4 år längre livslängd ifall de engagerar sig i fysisk aktivitet regelbundet. Den största fördelen som fysisk aktivitet kunde ge på livslängden återfanns hos icke-spansktalande svarta kvinnor som fått så många som 5,5 år längre livslängd tack vare regelbunden fysisk aktivitet.

Hoppas att hälso- och sjukvårdspersonal ska inspireras

Forskarna hoppas att det positiva budskap som studien har kunnat ge kan hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att inse hur viktigt det är att locka allmänheten till att motionera mer. Forskning har visat sig att de hälsobudskap som har störst inverkan på att kunna ändra människors beteenden måste vara lätta att förstå, specifika för individen samt kunna formuleras i ett främjande, lockande och positivt sätt. Budskapet att man kan få flera år längre livslängd genom att utöva fysisk aktivitet regelbundet uppfyller samtliga tre egenskaper. Folk kan enkelt förstå vad man säger ifall man berättar för dem att de kommer att leva 2,5 år längre ifall de blir mer aktiva på en daglig basis.

Belöning eller piska – vad är mest effektivt?

Forskarna påpekar också att det är viktigt att kunna presentera det hela som ”antalet år man tjänar i livslängd” och inte ”antalet år som man förlorar i livslängd”. De kopplar samman det med den klassiska frågan om moroten eller piskan – vad föredrar människor bäst när det gäller beteendeförändringar, att belönas eller bestraffas? När det gäller hälsosamma beteendeförändringar, så som att sluta röka eller påbörja en diet så har belöningar tidigare visat sig att effektivt kunna motivera beteendeförändringar. När det gäller den nuvarande forskningen är det än så länge oklart ifall det är belöningar eller bestraffningar som är mest effektivt, men belöningar har ju länge visat sig vara ett vinnande koncept.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar