Bra kondition i tonåren ger minskad risk för depression

En ny svensk studie där över en miljon svenska män har deltagit visar att om man har en god fysisk kondition vid 18 år så får man mindre risk att drabbas av depression senare i livet. Det är forskare vid Sahlgrenska akademin som genomfört studien och den är publicerad i det senaste numret av British Journal of Psychiatry. Studiens namn är Cardiovascular fitness in males at age 18 and risk of serious depression in adulthood: a Swedish prospective population-based study.

Stillasittande ger ökad risk för depression

Ett stillasittande liv har samband med ökad risk för depression. Det har tidigare studier fastslagit sedan länge. Men de flesta av de äldre studierna är genomförda på vuxna personer. Den nya studien från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet kan nu slå fast att träning hos tonåringar också kan kopplas till minskad risk att drabbas av svår depression senare i livet.

Behov av studier även på yngre personer

Forskningsgruppen menar att tonåren utgör en kritisk period i hjärnans utveckling. Då etableras nämligen flera högre funktioner och det är också då som en utveckling av den sociala och den emotionella förmågan sker. Därför ansåg forskningsteamet att det fanns ett behov av större studier även på yngre individer. Den nya studien är den första studien som bygger på objektiva mätdata av fysisk kondition i form av arbets-EKG på tonåringar och den är också den största studien i sitt slag.

Omfattande studie

Studien från Sahlgrenska akademin är väldigt omfattande. Den baserar sig nämligen på de svenska värnpliktsundersökningarna där materialet omfattar 1 117 292 psykiskt friska unga män, födda mellan 1950 och 1987, som har genomgått den tidigare obligatoriska mönstringen inför militärtjänst. Forskarna har jämfört resultat från de fysiska testerna vid mönstringen med nationella sjukdomsregister. I studien analyserade man testresultatet på en träningscykel från mönstringstillfället. Det visade sig att en sämre fysisk kondition vid 18 års ålder var direkt kopplat till en ökad risk för att drabbas av allvarlig depression i samma ålder. Resultatet var dessutom entydigt, de killar som hade sämst kondition vid mönstringen hade störst risk att senare i livet råka ut för svår depression. Risken för att drabbas av depression var fördubblad jämfört med de killar som hade bäst resultat på konditionstesterna vid mönstringen.

Entydligt resultat

Forskarna gjorde också separata analyser för att ta hänsyn till det så kallade omvända orsakssambandet, vilket innebär att mycket tidiga symptom på depression skulle kunna ge en sämre kondition på de fysiska testerna. Men sambanden såg likadana ut även när man tagit hänsyn till detta. Dessutom specialgranskade man de 380 000 bröder som ingick i studien för att utesluta att ärftliga faktorer eller miljöfaktorer påverkade sambanden på något sätt. Trots att man tagit hänsyn till andra faktorer blir resultatet alltså entydigt – god kondition som ung ger minskad risk för depression som äldre. Det kan tyckas anmärkningsvärt att den kondition man hade som tonåring spelar så stor roll ända in i vuxenlivet och troligen finns det flera förklaringar till varför det är så. Enligt forskningsgruppen blir hjärnan mer motståndskraftig ifall man har bra kondition redan som tonåring. En annan förklaring är att man redan som tonåring lägger grunden till vanor som man sedan bär med sig hela livet, vilket förstås också ger resultat senare i livet.

God kondition ger många fördelar

Forskningsgruppen har tidigare genomfört en studie där man fastslagit att en god kondition som tonåring även påverkar IQ och skolprestationer, så forskarna är övertygade om att dagens tonåringar behöver mer verktyg för att kunna komma i form. Framförallt anser de att skolgymnastikens status och resurser bör öka i skolan. Skolans kursplan för Idrott och Hälsa bör ge större utrymme för aktiv idrottsutövning och stimulera till goda vanor som kan bygga upp och underhålla den fysiska konditionen. Forskningsgruppen ser nu fram emot ytterligare studier kring tonåringars kondition och sambandet mellan depression och psykisk hälsa. Om sambandet finns även för andra sjukdomar som drabbar hjärnan vet forskarna ännu inte, men detta ska undersökas i en ny studie redan under hösten. Studien från Sahlgrenska akademin är endast gjord på män och därför är det svårt att dra några slutsatser om konditionsträning också skulle kunna ge en liknande positiv effekt på kvinnor. Bland män är det var sjunde män som drabbas av depression, men bland kvinnor är det en av fyra som drabbas av sjukdomen och därför välkomnar forskningsgruppen ytterligare studier som också omfattar kvinnor och tjejer.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar