Lätt motion förebygger hjärtinfarkt

En forskningsgrupp har under ledning av Claes Held, överläkare i kardiologi och docent vid Uppsala Universitet, undersökt hur fysisk aktivitet på fritiden och på jobbet kan påverka risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Studien är publicerad i tidskriften European Heart Journal.

Det var över 24 000 personer världen över som svarade på en enkät om fysisk aktivitet. Av dessa hade ungefär 10 000 personer haft en hjärtinfarkt, medan resten av deltagarna fungerade som kontrollgrupp. Studien är en av få där man har studerat både fysisk aktivitet på jobbet och på fritiden. Dessutom är det den första studien där detta gjorts i ett globalt perspektiv. Man har studerat såväl låginkomstländer som medelinkomstländer och höginkomstländer. De 24 000 deltagarna kom från 52 olika länder i alla fem världsdelar.

Nio riskfaktorer ligger bakom de flesta hjärtinfarkter

Studien visade att upp till 90 procent av alla hjärtinfarkter kan förklaras med hjälp av nio riskfaktorer, alla påverkbara med livsstilen. Dit hör bland annat stress, rökning, blodtryck, blodfetter, diabetes och så då fysisk aktivitet. Studiens resultat visade tydligt att all fysisk aktivitet på fritiden minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med om man har en mer stillasittande livsstil. Det visade sig också att det inte krävdes särskilt mycket fysisk aktivitet på fritiden för att man skulle minska risken att drabbas av hjärtinfarkt. Även lätt fysisk aktivitet, som fiske, promenader och trädgårdsarbete minskade risken. Därför kan man dra slutsatsen att all fysisk aktivitet på fritiden är bra för hjärtat och att lite motion på fritiden är klart bättre än ingen motion alls. Det visade sig också att en mer fysiskt aktiv tillvaro även minskar risken för att drabbas av de övriga av de nio riskfaktorerna, vilket gör att fördelarna av fysisk träning är många.

Hårt kroppsarbete på jobbet innebär ingen minskad risk för hjärtinfarkt

När det gällde den fysiska aktiviteten på jobbet så minskade även detta risken för hjärtinfarkt, men bara när det gällde de som hade en lätt till måttlig fysisk aktivitet – de som ägnade sig åt hårt kroppsligt arbete på jobbet hade ingen minskad risk för hjärtinfarkt. Det låter motsägelsefullt, men forskningsgruppen spekulerar i ifall det kan vara så att de som utför mycket hårt kroppsarbete på arbetstid blir väldigt trötta efter sin arbetsdag och därför blir fysiskt inaktiva och stillasittande på sin fritid istället. Dessutom kan det också hänga ihop med mer osunda fritidsvanor.

Stillasittande aktiviteter är inte bra för hjärtat

Studien visade också på andra intressanta faktorer. Exempelvis på att de personer som ägde såväl teve som bil hade förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med de som inte ägde bil eller teve. Bilägande och teveägande ökade faktiskt risken för att drabbas av hjärtinfarkt med hela 27 procent i låg- och medelinkomstländer. Man kan därför konstatera att stillasittande aktiviteter som tevetittande och bilkörning både ökar risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och begränsar möjligheten att vara fysiskt aktiv. För den sakens skull behöver man förstås inte springa iväg och sälja teven och bilen, men däremot bör man kanske tänka på vad man gör under resten av dygnet så att man kompenserar de stillasittande aktiviteterna. Man bör också tänka på att inte köra mer bil än nödvändigt utan gärna flika in promenader eller cykling när det gäller korta sträckor, istället för att ta bilen vart än man ska. Att cykla eller promenera till jobbet eller affären, eller kliva av bussen vid en tidigare hållplats kan göra god effekt för hjärtat.

Stor andel stillasittande personer runt om i världen

Studien visade också att andelen fysiskt aktiva personer skiftar väldigt kraftigt mellan olika delar av världen, men sambandet mellan fysisk aktivitet och minskad risk för hjärtinfarkt är däremot detsamma i alla delar av världen. Forskarna kunde också konstatera att det ur ett globalt perspektiv finns ett stort utrymme för ökad fysisk aktivitet. Det är en betydande andel personer som verkar leva ett stillasittande liv, inte minst på fritiden. Det var omkring en tredjedel av deltagarna som kategoriserade sina jobb som ”i huvudsak stillasittande” och drygt hälften av deltagarna uppgav att de även under fritiden var mestadels stillasittande. I områden med varmare klimat och i låginkomstländer var andelen fysiskt inaktiva på fritiden som störst. Forskarna menar att det borde finnas skäl för särskilda insatsen för att öka den dagliga aktiviteten i befolkningen i sådana områden. Alla människor bör uppmuntras till att dagligen ägna sig åt måttlig fysisk aktivitet som ett sätt att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, oberoende av vart i världen de bor.

Studiens resultat en morot för fysiskt inaktiva personer

Forskarna menar att resultaten från studien är intressanta på så sätt att det bör kunna motivera fler personer att vara aktiva på fritiden. När man ser att även lite fysisk aktivitet är positivt för hjärtat så kanske även de som annars helst är stillasittande får motivation till att röra sig lite grann. Många gånger är det också lättare att röra på sig ifall det handlar om en motionsform som man tycker om, eller som är knuten till ens fritidsintresse. En person som är väldigt intresserad av exempelvis att fiska eller påta i trädgården kanske inte ens tänker på att det faktiskt är motion det också.

Källa:

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/4/452.abstract?sid=70fd4638-a659-4011-93d8-e56887566ca6

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar