Anabola steroider kan påverka den framtida psykiska hälsan

Det finns ett samband mellan användning av anabola androgena steroider och en sämre psykisk hälsa senare i livet. Det är den viktigaste slutsatsen man dragit i en studie som nyligen publicerats, där man har studerat manliga elitidrottare inom tyngdlyftning. Det är forskare från Göteborgs Universitet som har genomfört studien och den finns publicerad i the British Journal of Sports Medicine. I undersökningen framkom det att hela tjugo procent av deltagarna i studien hade använt sig av anabola steroider.

Funnit ett starkt samband

Studien är i huvudsak genomförd av forskare vid CERA, (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende). Tillsammans med forskarkollegor från bland annat Resurscentrum för hormonmissbrukare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de funnit ett samband mellan missbruk av anabola androgena steroider (AAS) och att drabbas av psykiska problem många år senare i livet.

Hela 20 procent använde sig av steroider under sin aktiva karriär

I studien deltog närmare 700 före detta aktiva svenska elitidrottare inom sporter som tyngdlyftning, brottning, styrkelyft samt kastgrenarna i friidrott. Försökspersonerna var aktiva på elitnivå någon gång mellan 1960 och 1979. Det visade sig att 20 procent av dem medgav att de använde anabola steroider under sin aktiva karriär. Det man dock bör ha i åtanke är att de preparat som de har använt inte var förbjudna på den tid då de hade sin aktiva karriär utan de flesta av dem har förbjudits långt senare. Det var först i mitten av 1960-talet som man började klassificera enstaka steroider som doping och fusk. Men det var inte förrän 1975 som det faktiskt kom ett ordentligt förbud mot anabola steroider och sedan dröjde det till 1980-talet innan det lanserades säkra analysmetoder för idrottsdoping. Detta medförde att dopingen var kraftigt utbrett på 1960- och 1970-talen.

Syftet med studien var att leta efter kopplingar mellan användning av AAS och psykiska problem:

– Vi fann en tydlig koppling. Användare av AAS var mer benägna att söka hjälp för exempelvis depression, koncentrationssvårigheter och aggressivt beteende senare i livet, säger Claudia Fahlke, föreståndare för CERA vid Göteborgs Universitet.

Mer benägna till andra missbruk

Forskargruppen upptäckte också att de som använt sig av AAS även var mer benägna till att missbruka andra olagliga droger samt alkohol.

Trots de intressanta fynden att det finns en koppling mellan psykiska problem och steroider, så är det fortfarande oklart ifall det faktiskt är steroiderna som orsakar de psykiska problemen, eller om det är tvärtom, att det snarare är så att det är de psykiska problemen som orsakat att försökspersonerna började använda stereioder.

– Vad vi har kunnat visa, dock, är att psykiska problem och användandet av såväl steroider som andra droger tenderar att förstärka varandra i en negativ spiral så att man till slut hamnar i en ond cirkel. Detta tyder också starkt på att insatser mot doping fortfarande är mycket viktigt, både i och utanför sportvärlden, säger Claudia Fahlke.

Artikeln publicerades i the British Journal of Sports Medicine den 23 april 2013. Författare till studien var Ann-Sophie Lindqvist, Tommy Moberg, Bengt O. Eriksson, Christer Ehrnborg, Thord Rosén och Claudia Fahlke.

Steroider leder också till ökad risk för självmord

En annan studie som publicerades för drygt ett år sedan kom fram till liknande slutsatser, nämligen att doping kan leda såväl till depression som till självmord. I den studien, som även denna var genomförd av forskare vid Göteborgs universitet, undersökte man vad som hade hänt med 1199 svenska kraftsportare som även de hade sina guldår just på 1960- och 1970-talen. Det visade sig att 182 stycken av de 1199 tyngdlyftarna hade dött i förtid och bland dem var det en betydande hög frekvens av självmord.

Forskarna som genomförde denna studie påpekade att det är vanligt med depressioner när man slutar använda sig av anabola steroider och det är därför ökad risk för självmord när man har ätit steroider. Forskarteamet tolkar också studiens resultat som att det är just detta som är den utlösande faktorn till självmorden.

Många andra biverkningar av steroider

I denna studie konstaterade forskarna att anabola steroider har många olika biverkningar, inte bara en ökad risk för depression och benägenhet för självmord. Till övriga vanliga biverkningar hör exempelvis aggressivitet, akne, psykoser, tillväxthämning hos unga, hjärtbesvär, impotens, förminskade testiklar, ökad risk för blodproppar, bröstkörtelförstorning och förändringar i lever och njurar.

Vanligare med antidepressiva mediciner bland användare av steroider

Det finns dessutom ännu fler studier som bekräftar att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och anabola steroider. Exempelvis genomförde forskare vid Resurscentrum för hormonmissbrukare i Göteborg en studie där 102 hormonmissbrukare deltog. Det visade sig att 7 personer av dessa 102 hade dött i förtid, vilket innebär att närmare sju procent av studiens deltagare dött i förtid. Man kunde också konstatera att närmare 50 procent av dessa försökspersoner någon gång hade fått antidepressiva mediciner utskrivna och att närmare hälften av studiens deltagare också hade varit inlagda på sjukhus, i huvudsak för någon form av psykiska störningar eller beteendestörningar på grund av de psykoaktiva substanserna.

En ytterligare studie, denna gång från Uppsala, visar att hjärnans belöningssystem påverkas av anabola steroider. Därför anser forskarna att det finns klara grunder för att koppla samman depressioner med användandet av anabola steroider. Dessutom visar dessa studier att anabola steroider i stort sett är nästan lika beroendeframkallande som vad narkotika är.

Källa:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23613517

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar